Doplatek na bydlení

Tento příspěvek spadá do pomoci v hmotné nouzi a je určen osobám s velmi nízkým příjmem, kterým společně s příspěvkem na bydlení pomůže uhradit odůvodněné náklady na bydlení. Za hmotnou nouzi se považuje situace, kdy jednotlivec či celá rodina nemá dostatečné příjmy a její sociální a majetkové poměry jí neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni, kterou společnost stanovila za přijatelnou. Zároveň si z objektivních důvodů nemůže příjmy zajistit vlastním přičiněním.

Kdo má nárok: nájemce či majitel domu, nebo bytu, který má v dané místě trvalé bydliště a jeho příjem je po odečtení odůvodněných nákladů na bydlení nižší, než částka živobytí. Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení (tj. nájmu, služeb s bydlením spojených a nákladů za dodávky energií) zůstala osobě či rodině částka živobytí. Doplatek na bydlení může být přiznán osobě, která má nárok na příspěvek na živobytí, nebo osobě, které tento příspěvek přiznán není, ale její příjem nepřesáhl 1,3 násobek této částky.

Jaká je výše: výše doplatku na bydlení se vypočítává individuálně podle situace posuzované osoby či rodiny. Při posuzování nároku na tento příspěvek se vychází z  čistého příjmu osoby, či rodiny za poslední tři měsíce (v případě, že se v měsíci, ve kterém si žadatel o dávky požádá, podstatně snížil jeho příjem, je možné vycházet z příjmů v tomto aktuálním měsíci). Výše doplatku na bydlení se vypočte tak, že se od částky odůvodněných nákladů na bydlení připadajících na aktuální kalendářní měsíc (snížené o příspěvek na bydlení náležející za předchozí kalendářní měsíc) odečte částka, o kterou příjem osoby/společně posuzovaných osob (včetně vyplaceného příspěvku na živobytí) převyšuje částku živobytí osoby/společně posuzovaných osob.

Kde zažádat: na pobočce Úřadu práce České republiky.

Jak zažádat: podat na pobočce Úřadu práce ČR vyplněný formulář. Formulář k vytištění a vyplnění naleznete zde (dokument) , formulář k elektronickému vyplnění zde https://formulare.mpsv.cz/oknouze/cs/form/edit.jsp?CMD=EditForm&FN=DByd120101502&SSID=nEPV4AEckUGcex7G67E52SG3M4pKY6Dh