Příspěvek na mobilitu

Tato dávka slučuje dřívější příspěvky na individuální dopravu a na provoz motorového vozidla.

Kdo má nárok: nárok na příspěvek na mobilitu má osoba starší 1 roku, která není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace, opakovaně se v kalendářním měsíci dopravuje nebo je dopravována a nejsou umístěny v ústavní péči poskytovány pobytové služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče. Podmínky nároku na příspěvek na mobilitu, s výjimkou podmínky opakovaného dopravování, musí být splněny po celý kalendářní měsíc.

Kde zažádat: na pobočce Úřadu práce České republiky

Jak zažádat: podat na pobočce Úřadu práce ČR vyplněný formulář. Formulář k vytištění a vyplnění naleznete zde (dokument) , formulář k elektronickému vyplnění zde https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/form/edit.jsp?CMD=EditForm&FN=OZPPnM120101571&SSID=n~IKiuJrM3stuamllgDKIZuMxWmG2.0O)

Nárok na tento příspěvek určuje schopnost zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility a orientace.  Po podání žádosti na pobočku Úřadu práce provede sociální pracovník šetření, při němž zjišťuje schopnost samostatného života žadatele v jeho přirozeném sociálním prostředí z hlediska zvládání základních životních potřeb v oblasti orientace a mobility. Pobočka Úřadu práce poté zašle žádost lékařské posudkové službě, která posoudí zdravotní stav žadatele. Ta vypracuje posudek, který zašle zpět na pobočku Úřadu práce, který pak vydá rozhodnutí. V případě nepřiznání, či odnětí příspěvku je možné do 15 dnů od doručení rozhodnutí podat odvolání. Pokud byl zdravotní stav hodnocen již v rámci přiznání jiného příspěvku, nebude posuzován znova.

Jaká je výše příspěvku: maximální výše příspěvku je 400 korun měsíčně, tedy 4.800 korun ročně