Příspěvek na péči

Kdo má nárok: příspěvek na péči je určen těm lidem, kteří kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu (který trvá déle než jeden rok) potřebují pomoc jiného člověka při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti. Potřebnou péči je možné sjednat a zaplatit u blízké osoby, u asistenta sociální péče, či poskytovatele sociálních služeb. Pokud poskytuje péči asistent sociální péče, což je osoba, která není registrována jako poskytovatel sociálních služeb, ani není osobou blízkou, je třeba o tom sepsat smlouvu. Vzor takové smlouvy naleznete zde.

Péčí o vlastní osobu se rozumí denní úkony spojené např. se zajištěním či příjímáním stravy, osobní hygienou, oblékáním a pohybem, dodržením léčebného režimu apod. Soběstačností se rozumí úkony, které umožňují účastnit se sociálního života (např. úkony spojené s chodem domácnosti, nakupováním, úklidem, přípravou jednoduchého jídla, schopností komunikace, nakládání s penězi apod.)

Jaká je výše příspěvku: Osoby starší 18 let mají nárok na částku podle stupně závislosti:

 • 800 Kč/měsíc  pro I. stupeň – lehká závislost
 • 4 000 Kč/měsíc  pro II. stupeň – středně těžká závislost
 • 8 000 Kč/měsíc  pro III. stupeň – těžká závislost
 • 12 000 Kč/měsíc  pro IV. stupeň – úplná závislost

Stupeň závislosti: stupeň závislosti stanoví lékařská posudková služba OSSZ na základě žádosti pobočky Úřadu práce. Pro stanovení stupně závislosti hodnotí lékaři schopnost zvládat životní potřeby v následujících oblastech:

 • Mobilita (zvládat vstávání, usedání, chůze)
 • Orientace (orientovat se zrakem, sluchem, pomocí psychických funkcí)
 • Komunikace (dorozumět se a porozumět – mluvenou řečí i psanou zprávou)
 • Stravování (stravu naporcovat, najíst se a napít se, dodržovat dietní režim – dietu)
 • Oblékání a obouvání (vybrat si oblečení a obutí, oblékat se, obouvat se, svlékat se a zouvat se)
 • Tělesná hygiena (umývat si obličej, ruce a celé tělo, česat se, péče o ústní hygienu)
 • Výkon fyziologické potřeby (používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky)
 • Péče o zdraví (dodržování stanoveného léčebného režimu, ošetřovatelská opatření)
 • Osobní aktivity (stanovit si a dodržet denní režim, zapojit se do aktivit odpovídajících věku)
 • Péče o domácnost (nakládat s penězi, obstarat si nákup potravin, nosit běžné předměty)

Za závislou na pomoci jiné osoby se člověk považuje, pokud z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopen zvládat:

 • tři nebo čtyři základní životní potřeby – I stupeň (lehká závislost).
 • pět nebo šest základních životních potřeb -  II stupeň (středně těžká závislost).
 • sedm nebo osm základních životních potřeb – III stupeň (těžká závislost).
 • devět nebo deset základních životních potřeb, a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby – IV stupeň (úplná závislost).

Kde zažádat: na pobočce Úřadu práce České republiky.

Jak zažádat: podat na pobočce Úřadu práce ČR vyplněný formulář. Formulář k vytištění a vyplnění naleznete zde (dokument) , formulář k elektronickému vyplnění zde https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/form/edit.jsp?CMD=EditForm&FN=PnP120101551&SSID=wNFb.6H0TqC2aRAFnmJ12LHLuo0pXOc_

Po podání žádosti provede sociální pracovník šetření, při němž zjišťuje schopnost samostatného života žadatele v jeho přirozeném sociálním prostředí z hlediska zvládání základních životních potřeb. Pobočka Úřadu práce poté zašle žádost lékařské posudkové službě, která posoudí zdravotní stav žadatele. Ta vypracuje posudek, který zašle zpět na pobočku Úřadu práce, který pak vydá rozhodnutí. V případě nepřiznání, či odnětí příspěvku je možné do 15 dnů od doručení rozhodnutí podat odvolání. Pokud byl zdravotní stav hodnocen již v rámci přiznání jiného příspěvku, nebude posuzován znova.