Příspěvek na zvláštní pomůcku

Tento příspěvek slučuje dřívější příspěvky na úpravu bytu, na opatření zvláštních pomůcek na pořízení a úpravu motorového vozidla.

Kdo má nárok: osoba s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, s těžkým zrakovým, či sluchovým postižením, či mentálním postižením. Příspěvek je zaměřen na pořízení pomůcek umožňujících sebe-obsluhu, kontakt s okolím, získávání informací, vzdělávání,  realizaci pracovního uplatnění a přípravu na povolání,  koupi a úpravu motorového vozidla a úpravu bytu.

Jaká je výše příspěvku: v pěti letech (tedy šedesáti kalendářních měsících po sobě jdoucích) nesmí příspěvek přesáhnout částku 800.000 Korun. Maximální výše příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky je 350.000 Korun, zpravidla se dodržuje 10 % spoluúčast žadatele (pobočka Úřadu práce může stanovit nižší spoluúčast, minimálně však 1.000 Korun). Maximální výše příspěvku na pořízení motorového vozidla je 200.000 Korun, částka se stanoví s přihlédnutím k výši příjmů žadatele, jeho celkovým majetkovým poměrům a četnosti užívání vozidla. Opakovaně lze o příspěvek zažádat po uplynutí 10 let.

Kde zažádat: na pobočce Úřadu práce České republiky.

Jak zažádat: podat na pobočce Úřadu práce ČR vyplněný formulář. Formulář k vytištění a vyplnění naleznete zde (dokument) , formulář k elektronickému vyplnění zde https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/form/edit.jsp?CMD=EditForm&FN=OZPPnZP120101572&SSID=bMBhzuQXn5M.bzQMbtZev6qRT2Jl~k_M

 

Posouzení nároku: nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku posuzují posudkoví lékaři, kteří popisují 10 oblastí každodenního života člověka a míru jeho samostatnosti v dané oblasti.

 

Oblasti:

  • mobilita (za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna zvládat vstávání a usedání, stoj, zaujímat polohy, pohybovat se chůzí krok za krokem, popřípadě i s přerušováním zastávkami, v dosahu alespoň 200 m, a to i po nerovném povrchu, chůzi po schodech v rozsahu jednoho patra směrem nahoru i dolů, používat dopravní prostředky včetně bariérových).
  • orientace (za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem, mít přiměřené duševní kompetence, orientovat se časem, místem a osobou, orientovat se v obvyklém prostředí a situacích a přiměřeně v nich reagovat).
  • komunikace (za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna dorozumět se a porozumět, a to mluvenou srozumitelnou řečí a psanou zprávou, porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům nebo zvukovým signálům, používat běžné komunikační prostředky).
  • stravování (za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny, nápoj nalít, stravu naporcovat, naservírovat, najíst se a napít, dodržovat stanovený dietní režim).
  • oblékání a obouvání (za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je  schopna vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem, oblékat se a obouvat se, svlékat se a zouvat se,  manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem).
  • tělesná hygiena (za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna použít  hygienické zařízení, mýt si a osušovat si jednotlivé části těla, provádět celkovou hygienu, česat se, provádět  ústní hygienu, holit se).
  • výkon fyziologické potřeby (za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna včas používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky).
  • péče o zdraví (za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna dodržovat stanovený léčebný režim, provádět stanovená léčebná a ošetřovatelská opatření a používat k tomu potřebné léky, pomůcky).
  • osobní aktivity (za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vstupovat do vztahů s jinými osobami, stanovit si a dodržet denní program, vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí jako např. vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti).
  • péče o domácnost (za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna nakládat s penězi v rámci osobních příjmů a domácnosti, manipulovat s předměty denní potřeby, obstarat si běžný nákup, ovládat běžné domácí spotřebiče, uvařit si  teplé jídlo a nápoj, vykonávat běžné domácí práce, obsluhovat topení a udržovat pořádek)

 

Po podání žádosti provede sociální pracovník šetření, při němž zjišťuje schopnost samostatného života žadatele v jeho přirozeném sociálním prostředí z hlediska zvládání základních životních potřeb. Pobočka Úřadu práce poté zašle žádost lékařské posudkové službě, která posoudí zdravotní stav žadatele. Ta vypracuje posudek, který zašle zpět na pobočku Úřadu práce, který pak vydá rozhodnutí. V případě nepřiznání, či odnětí příspěvku je možné do 15 dnů od doručení rozhodnutí podat odvolání. Pokud byl zdravotní stav hodnocen již v rámci přiznání jiného příspěvku, nebude posuzován znova.

Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P vydaných do konce roku 2011 automaticky splnili podmínku zvládání potřeb mobility či orientace.