Životní a existenční minimum

Životní minimum je definováno jako hranice peněžních příjmů, která je společensky uznaná za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Existenční minimum je definováno jako hranice peněžních příjmů, která je společensky uznaná za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Existenční minimum nelze použít u  poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let.

Mimo jiné funkce a využití plní tyto termíny a částky základní úlohu při posouzení nároku a při výměře mnoha dávek a příspěvků. Životní minimum ani existenční minimum nezahrnují nezbytné náklady na bydlení. Ochrana v oblasti bydlení je řešena příspěvkem na bydlení a doplatkem na bydlení.

Existenční minimum pro jednotlivce je určeno částkou 2.200 Kč

Životní minimum pro jednotlivce je určeno částkou 3.126 Kč

Výpočty se mění podle počtu započítaných osob – tedy osob společně posuzovaných. Mezi společně posuzované osoby patří: rodiče a nezletilé nezaopatřené děti, manželé nebo registrovaní partneři, rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami, jiné osoby společně užívající byt, pokud písemně neprohlásí, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby. Společně posuzovanými osobami jsou i osoby, které se přechodně, z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání, zdravotních nebo pracovních zdržují mimo byt.

 

Životní minimum pro Částka
Jednotlivce 3 126 korun
První dospělou osobu 2 880 korun
Každou další dospělou osobu 2 600 korun
Nezaopatřené dítě do 6 let 1 600 korun
Nezaopatřené dítě 6-15 let 1 960 korun
Nezaopatřené dítě 15-26 let 2 250 korun

 

Příjmy osoby, či rodiny, které se s životním minimem porovnávají, tedy započitatelné příjmy tvoří čisté peněžní příjmy:

·         důchody

·         příjmy z pronájmu

·         dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory a ostatní sociální dávky

·         příjmy z pracovní činnosti

·         příjmy z podnikání

·         příjmy z kapitálového majetku

·         podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, výživné atd.

 

Příjmy, které se do porovnání nezapočítávají jsou:

 • příspěvky na mobilitu a příspěvky na zvláštní pomůcku
 • příspěvky na bydlení, doplatky na bydlení a jednorázových sociální dávky
 • příspěvky na péči
 • příjmy z prodeje nemovitostí a odstupného za uvolnění bytu použitých k úhradě nákladů na uspokojení bytové potřeby
 • náhrady škody a finančních prostředků na odstranění následků živelní pohromy
 • peněžní pomoc obětem trestné činnosti
 • podpora z prostředků nadací a občanských sdružení
 • odměny za darování krve
 • daňové bonusy
 • zvláštní příspěvky k důchodu pro účastníky národního boje za vznik a osvobození Československa
 • příjmy plynoucí na základě rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva z titulu spravedlivého zadostiučinění nebo z titulu smírného urovnání záležitostí

 

Životní a existenční minimum se pravidelně zvyšuje nařízením vlády podle vývoje cen, nárůstu nákladů na výživu a podobně