Jak postupovat při diskriminaci z důvodu věku

 

Pokud se na pracovišti, či při pracovním pohovoru setkáte s diskriminačním přístupem, je třeba znát svá práva a umět se bránit.

Předně je důležité správně vyhodnotit, zda se skutečně jedná o nezákonné zacházení. Mnohdy se totiž může stát, že k Vám zaměstnavatel, či potenciální zaměstnavatel skutečně nepřistupuje korektně, ovšem dodrží veškeré zásady a jeho chování nebude možné postihnout jako diskriminační. K vyhodnocení tohoto Vám poslouží znalost anti-diskriminačního zákona. Srozumitelné a jednoznačné definice toho, co diskriminace je a co není naleznete pod stránkami Co je věková diskriminace na trhu práce a Co není věková diskriminace na trhu práce.

Pokud vyhodnotíte jednání jako diskriminační a rozhodnete se situaci řešit, je v počátku vhodné pokusit se situaci vyřešit mimosoudní cestou. Tedy pokusit se vyjednávat na pracovišti, pokud je to možné, podat stížnost nadřízenému. Spojit se též můžete s odborovou organizací, je-li u zaměstnavatel nějaká.

Pokud touto cestou není možné situaci vyřešit, můžete využít práci nezávislých prostředníků, tedy mediátorů. Ti Vám mohou pomoci situaci vyřešit smírnou cestou. Cílem tohoto postupu je nalezení řešení, které by v maximální možné míře odpovídalo představám všech zúčastněných stran, tedy zaměstnance i zaměstnavatele. Aby se mohla uskutečnit tato smírná cesta řešení konfliktní situace, je nutná ochota obou stran vyjednávat. V průběhu mediace se obě strany za přítomnosti mediátora snaží dobrat příčin konfliktu a tyto do budoucna eliminovat. Výstupem z procesu je uzavření tzv. mediační dohody, která je pro zúčastněné závazná. Zaměstnavatelé často nejsou ochotni k mediaci přistoupit, můžete ho tedy upozornit na možné sankce za jeho diskriminační jednání ze strany případných správních orgánů či soudu.

Při řešení věkové diskriminace v zaměstnání můžete podat podnět k prošetření na Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektoráty práce. Inspektorát Vás poté vyrozumí, zda bude provádět kontrolu a jaký je případný výsledek. V případě, že Inspektorát práce nejedná, nebo nejste spokojeni s výsledky jeho kontrol, můžete se obrátit na veřejného ochránce práv, neboli ombudsmana.

Pokud selžou všechny pokusy o řešení situace, poslední možností je řešení soudní cestou. Vždy se v tomto případě obraťte na advokáta. U České advokátní komory se můžte informovat o možnosti poskytnutí bezplatných advokátních služeb