Nároky vyplývající z porušení práva na rovné zacházení

Pokud se rozhodnete bránit proti diskriminaci ze strany (potenciálního) zaměstnavatele, je třeba vědět, čeho chcete a můžete dosáhnout. Dojde-li k porušení práv a povinností vyplývajících z rovného zacházení nebo k diskriminaci, máte právo se u soudu zejména domáhat odstranění diskriminačního jednání, nebo odstranění následku takového jednání, nebo přiměřené zadostiučinění-například omluvy. Pokud cítíte, že došlo ke snížení vaší dobré pověsti, či nerespektování důstojnosti, je možné v krajním případě vyžadovat náhradu v penězích.

  • Dojde-li k porušení práv a povinností vyplývajících z rovného zacházení nebo k diskriminaci, má ten, kdo byl tímto jednáním dotčen, právo se u soudu zejména domáhat, aby bylo upuštěno od diskriminace, aby byly odstraněny následky diskriminačního zásahu a aby mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění.
  • Pokud by se nejevilo postačujícím zjednání nápravy podle odstavce , zejména proto, že byla v důsledku diskriminace ve značné míře snížena dobrá pověst nebo důstojnost osoby nebo její vážnost ve společnosti, má též právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích. Výši náhrady určí soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo.