Veřejný ochránce práv

Při prosazování rovného zacházení je dána působnost Veřejného ochránce práv. Ochránce přispívá k prosazování rovného zacházení se všemi osobami a za tím účelem poskytuje právní pomoc ve věcech ochrany před diskriminací, vydává doporučení a stanoviska, provádí nezávislý výzkum a poskytuje informace veřejnosti. Na ochránce práv se můžete obrátit, pokud bylo porušeno Vaše právo na rovné zacházení. V písemném podnětu je třeba uvést jméno, příjmení a bydliště a vylíčit podstatné okolnosti diskriminace.  Ochránce si od zaměstnavatele může vyžádat informace, které jsou nezbytné pro posouzení Vašeho případu. Zaměstnavatel je v tom případě povinen mu tyto informace poskytnout do 15 dnů od doručení jeho žádosti. Pokud tak neučiní, může ochránce o nesplnění povinnosti informovat veřejnost. Každý se může obrátit na ochránce se žádostí o vydání stanoviska o tom, zda je konkrétní jednání, opatření či praxe diskriminační, nebo ne.

Ochránce může také podat z vlastního podnětu doporučení orgánům veřejné správy. Zejména může doporučit vydání, změnu nebo zrušení právního nebo vnitřního předpisu, pokud shledá, že je to nezbytné k ochraně práva na rovné zacházení. Orgány veřejné správy jsou povinny do 60 dnů ochránci sdělit své stanovisko k doporučení.

Ochránce soustavně seznamuje veřejnost s problematikou rovného zacházení, zejména vhodným způsobem uveřejňuje výsledky svých výzkumů.