Co je povinností zaměstnavatele

  • Zaměstnavatel musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci a dodržovat zákaz jakékoliv diskriminace zaměstnanců, jakož i fyzických osob ucházejících se o zaměstnání
  • Zaměstnavatel musí přidělovat zaměstnanci práci, a to ne práci jakoukoliv, ale sjednanou v pracovní   smlouvě.
  • Zaměstnavatel musí platit za vykonanou práci mzdu a plat, stanovenou v pracovní smlouvě.
  • Zaměstnavatel musí vytvářet podmínky pro plnění pracovních úkolů, tedy vytvářet takové podmínky, aby zaměstnanec mohl úspěšně své pracovní úkoly plnit.
  • Zaměstnavatel musí dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, smlouvou nebo stanovené vnitřním předpisem (odměňování a funkční postup, povinnosti v souvislosti s pracovní dobou – rozvržení, evidence, povinnosti v souvislosti s dovolenou – plán, nejméně 4 týdny, možnost hromadné 2 týdenní dovolené, apod.)
  • Zaměstnavatel musí zajistit bezpečnost a ochranu zdraví pří práci a poskytnout informace o rizicích práce i o opatřeních na ochranu před jejich působením; informace musí být pro zaměstnance srozumitelná.