Na co má zaměstnavatel právo

  • Zaměstnavatel může vydat vnitřní předpis, kterým si může přizpůsobit pravidla vnitřním podmínkám své společnosti. Vnitřní předpis je závazný pro zaměstnavatele a pro všechny jeho zaměstnance. Nabývá účinnosti dnem, který je v něm stanoven, nejdříve však dnem, kdy byl u zaměstnavatele vyhlášen.
  • Zaměstnavatel může určit množství požadované práce a pracovní tempo, není-li sjednáno v kolektivní smlouvě.
  • Zaměstnavatel může vyžadovat po zaměstnanci náhradu škody, kterou mu zaměstnanec způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.
  • Zaměstnavatel může požadovat řádně plnění práce podle sil zaměstnance a jeho znalostí a schopností.
  • Zaměstnavatel může vyžadovat využívání pracovní doby a výrobních prostředků k vykonávání svěřených prací, dodání  kvalitně a včas pracovních úkolů.
  • Zaměstnavatel může vyžadovat řádné hospodaření s prostředky jím svěřenými ochranu majetku zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím.
  • Zaměstnavatel může vyžadovat, aby zaměstnanec nejednal v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele.
  • Zaměstnavatel může vyžadovat, aby zaměstnanec konal práci ve stanovené pracovní době a osobně.
  • Zaměstnavatel může vyžadovat dodržování pracovní kázně.