Na co nemá zaměstnavatel právo

Zaměstnavatel je omezen řadou povinností a zákony, ale má i mnoho práv. Má právo zejména vyžadovat, aby zaměstnanec plnil svoje povinnosti a jednal v souladu s pracovní smlouvou a platnými předpisy. Je dobré vědět,  na co má zaměstnavatel právo, co po Vás může vyžadovat a co je již za hranicemi jeho kompetencí. Nebudeme zde uvádět vyčerpávající seznam všech práv a povinností zaměstnance a zaměstnavatele. Vybrali jsme základní práva a povinnosti zaměstnavatele, která bývají často porušována, případně neoprávněně vyžadována ze strany zaměstnanců

  • Zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci.

 

  • Zaměstnavatel nesmí vyžadovat od zaměstnance informace, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce a s pracovněprávním vztahem. Nesmí vyžadovat informace zejména o těhotenství, rodinných a majetkových poměrech, sexuální orientaci, původu, členství v odborové organizaci, členství v politických stranách nebo hnutích, příslušnosti k církvi nebo náboženské společnosti. 

 

  • Zaměstnavatel nesmí v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru nebo uzavření DPČ či DPP vyžadovat jiné údaje než ty, které bezprostředně souvisí s přijetím do zaměstnání (může tedy chtít výpis z TR, pracovní posudky atd.)

 

  • Zaměstnavatel  nesmí nadměrně shromažďovat údaje o budoucím zaměstnanci (zákon o ochraně osobních údajů)

 

  • Zaměstnavatel nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance
  • Zaměstnavatel nesmí požadovat náhrady škody způsobené z nedbalosti ve vyšší částce, než je částka rovnající se troj-násobku zaměstnancova průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu. Toto omezení neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně, v opilosti, nebo po zneužití jiných návykových látek.